Kinderfysiotherapie

In de praktijk zijn vier kinderfysiotherapeuten aanwezig. Kinderfysiotherapie wordt gegeven op de locaties Leerdam (Eiland 83), Geldermalsen (Rijksstraatweg 64) en Herwijnen. Voor het maken van afspraken kunt u ons bereiken op het nummer in Leerdam: 0345-614745

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkeling gerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol. Kinderen vragen daarom ook om een specifieke eigen benaderingswijze.

De reden van kinderfysiotherapie:

De kinderen die behandeld worden door een kinderfysiotherapeut zijn kinderen in de leeftijd 0- 16 jaar. De klachten kunnen acuut van aard zijn (bijv sportblessures) of een meer chronisch karakter hebben (bijv motorische ontwikkelingsproblemen).

Klachten waar uw kind mee bij de kinderfysiotherapeut terecht kan zijn bijvoorbeeld:- vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling
– neurologische problemen
– neuromusculaire problemen
– orthopedische aandoeningen
– problemen op het gebied van kracht en conditie
– ademhalingsproblemen
– voorkeurshoudingen
– onrustige kinderen/ huilbaby’s

Wat doet de kinderfysiotherapeut:

Tijdens het eerste consult vindt een intake plaats om duidelijkheid te krijgen over de hulpvraag en de bestaande problemen. Tevens vindt er observatie en onderzoek plaats, middels observatielijsten en gestandaardiseerde tests, om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische mogelijkheden en het motorische niveau van het kind te krijgen.
De kinderfysiotherapeut houdt rekening met leeftijd, aandoening, ontwikkelingsfase en omgevingsfactoren, die het bewegingsgedrag beïnvloeden.
Om een zo compleet mogelijk beeld van de motorische vaardigheden te krijgen, wordt vaak informatie ingewonnen bij ouders, school, verwijzer en eventueel andere bij het kind betrokkenen.
De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van de observatie en het onderzoek met de ouders/verzorgers en eventueel met de verwijzer en stelt zonodig een behandelplan op, waar binnen de behandeldoelen en evaluatiemomenten in onderling overleg worden aangegeven. Over de uitkomst van het onderzoek en het verloop van de eventuele behandeling wordt schriftelijk verslag uitgebracht aan de verwijzer.

Voor intake, observatie, onderzoek en gesprek met de ouder(s) ten behoeve van de indicatiestelling kinderfysiotherapie zijn vaak meerdere afspraken nodig.

Behandeling:

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen- bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Bij baby’s van 0-2 jaar en bij kinderen met een ernstige handicap komt de kindertherapeut meestal voor de eerste behandeling aan huis. Tijdens dit bezoek wordt gekeken of het kind in het vervolg aan huis moet worden behandeld of dat de praktijkomgeving een betere omgeving is.
De kinderfysiotherapeut betrekt de ouders/verzorgers en medeopvoeders, indien gewenst, zodanig bij de behandeling dat zij inzicht krijgen in de problematiek van het kind. Hierdoor hebben zij meer mogelijkheden het kind in het dagelijks functioneren te begeleiden.
De behandeling richt zich op het bewegend functioneren van het kind met zijn specifieke hulpvraag. Deze hulpvraag kan vanuit het kind komen, maar kan ook door ouders, school of andere instanties verwoord worden. Bij het behandelen van kinderen worden ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Samenwerking:

Problemen in de ontwikkeling van het bewegend functioneren bij kinderen staan vaak niet op zichzelf. Veelal zijn er problemen op meerdere terreinen, zoals op het gebied van de cognitieve-, spraak/taal- en sociaal-emotionele ontwikkeling.
Zo nodig zal de kinderfysiotherapeut, met toestemming van de ouders/verzorgers, contact opnemen met eventuele andere behandelaars of begeleiders, zoals huisarts, kinderarts, orthopedagoog, ergotherapeut, logopedist, leerkracht en onderwijsondersteunende instanties om de begeleiding zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Opleiding:

De kinderfysiotherapeut heeft zich na de opleiding Fysiotherapie gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen. Hiertoe heeft de kinderfysiotherapeut gedurende een 4-jarige Masteropleiding specifieke kennis en vaardigheden opgedaan met betrekking tot het bewegend functioneren van het zich ontwikkelende kind, mogelijke afwijkingen en adequate behandelvormen.
De bevoegde kinderfysiotherapeut is opgenomen in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Voor herregistratie is de kinderfysiotherapeut verplicht tot na- en bijscholing.

Verwijzing:

Een kind kan via de huisarts of arts-specialist worden verwezen naar de kinderfysiotherapeut. Het is echter tegenwoordig ook mogelijk om zonder verwijzing via de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) de kinderfysiotherapeut te consulteren. Kinderfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar, mits de behandeling wordt gegeven door een geregistreerde kinderfysiotherapeut.

Vergoeding zorgverzekeraar:

Door de specifieke problematiek van kinderen is ook de gemiddelde totale behandelingsperiode langer dan die van ‘lokale’problemen die een algemeen fysiotherapeut in zijn praktijk ziet. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat er door een geregistreerde kinderfysiotherapeuten in de eerste lijn 18 kinderfysiotherapeutische behandelingen uit de basisverzekering gegeven mogen worden. Daarnaast vergoeden aanvullende verzekeringen ook behandelingen kinderfysiotherapie.

Voor meer informatie over kinderfysiotherapie klikt u hier.